خداحافظی با مصر

اواسط دهۀ ۱۳۴۰ ما به این جمع بندی رسیدیم که هر آنچه را که برای سازماندهی فعالیت های خود لازم داشتیم و هرآنچه را که مصری ها می توانستند به ما در آن مرحله از کار کمک کنند، داده بودند و ما به دست آورده بودیم...
http://matnezendegi.ir/content/1139