اجرای گوشه مثنوی آواز بیات ترک توسط سیدجواد ذبیحی، پژوهش:متین رضوانی پور

در این ترک شاهد اجرای گوشة مثنوی آواز بیات ترک توسط مرحوم سید جواد ذبیحی می باشید که در آن دوبیت اول مثنوی مولوی را اجرا نموده اند. لازم به ذکر است مرحوم ذبیحی این اثر را کامل تر خوانده اند که همین اندازه از نمونه صوتی آن تا به حال باقی مانده است.