متاسف نیستم

از این که به لبنان آمدم و پنج یا شش سال با مشکلاتی سخت دست به گریبان بوده ام، متاسف نیستم...

http://matnezendegi.ir/content/1136