دوره های چریکی

به همراه دکتر چمران در تیر ۱۳۴۳ برای برگزاری دوره های چریکی و سازماندهی مخفی به مصر رفتیم و سازمان مخصوص اتّحاد و عمل (سماع) را تشکیل دادیم....
http://matnezendegi.ir/content/۱۱۳۵