تصویر سینمای ایران در 12 دقیقه

مستند طبقه متوسط قسمت پنجم نگاهی به تصویر طبقه متوسط در سینمای ایران از سال ۷۶ تا ۸۸ http://matnezendegi.ir/content/1133