عشق بازی(حتما تماشا کنید)

در ریشه شناسی کلمۀ عشق، عشق از عشقه گرفته شده و آن گیاهی است به نام لبلاب، چون بر درختی پیچد، آن را بخشکاند....

http://matnezendegi.ir/content/695