انیمیشن کوتاه آموزشی(نشستن)

امروزه همۀ ما،ساعت ها از رایانه استفاده می کنیم. وجود شرایط نامناسب در محیط کار و عدم توجّه به موارد ایمنی هنگام کار با رایانه و همچنین استفاده بیش از حد از این وسیله، ممکن است در بلند مدّت سبب بروز بیماری ها و ناهنجاری های مختلف شود

***پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی www.matnezendegi.ir***