مستند طبقه متوسط در ایران(قسمت دوم)

در این مستند به سیر تغیر زندگی ایرانیان از بعد از مشروطه و دوران حکومت پهلوی اول و دوم می پردازیم

***پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی www.matnezendegi.ir***