قسمت اول مستند طبقه متوسط

تعریف «طبقه متوسط» چیست؟ ریشۀ شکل گیری این طبقه در جوامع کدام است؟ آیا «طبقه متوسط» با مؤلفه های جامعه شناسانه اش در جامعه ایران وجود دارد؟ تصویر «طبقه متوسط» در سینمای پس از انقلاب اسلامی چگونه تصویری بوده است؟

***کاری از پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی www.matnezendegi.ir***