حقیقتی که باید دانست(حتما ببینید)

اینکه اسرائیل از کجا شکل گرفت و چگونه بوجود آمد داستان مفصلی است اما می توان بخش کوتاهی از آن را از زبان خاخام های مخالف آن ها شنید.

***پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی www.matnezendegi.ir***