شب آرزوها (لیلة الرغائب)

تاکنون با خود فکر کرده اید که بزرگترین آرزویتان چیست و اگر کسی باشد که بتواند به این آرزو جامۀ عمل بپوشاند حاضرید برای او چه کاری انجام دهید؟

***کاری از پایگاه اطلاع رسانی متن زندگی www.matnezendegi.ir***