عنکبوت پرنده علیه زنبور عسل

در این کلیپ شما نحوه کشته شدن زنبور از دنیا بی خبر توسط عنکبوت پرنده را خواهید دید.