بزرگترین ماهی جهان - کوسه نهنگ

در کل آبزیان به چند دسته تقسیم میشن؛ ماهی ها، وال ها، نرم تنان، سخت پوستان و ... که کوسه ها جزو ماهی ها محسوب میشن پس در نتیجه بزرگترین ماهی جهان کوسه نهنگ خواهد بود.