کلیپ صوتی عاشقانه و شنیدنی حسن ریوندی

کلیپ صوتی غزل حسن ذلبری با صدای حسن ریوندی چندیست عاشقانه قلم میزند دلم از ماجرای چشم تو دم میزند دلم نام تو از شبی که به رگهای من دوید یک در میان برای خودم میزند دلم این را که مردمان ضربان نام کرده اند دست خوشی است بر سر غم میزند دلم روزی هزار بار ورقهای کهنه را مشتاق و بی قرار به هم میزند دلم هر جا به سبز خاطره های تو میرسد انگار در بهشت قدم میزند دلم