نعمت اباعبدالله الحسین (ع) را ساده نگیریم

نعمت اباعبدالله الحسین (ع) را ساده نگیریم
چرا باید هیات هفتگی بگیریم؟
منبع اختصاصی:
http://www.nwn.rzb.ir