مدح امام علی (ع) در گوشه مخالف توسط سیدجواد ذبیحی، پژوهشگر: متین رضوانی پور

این مدح در گوشة مخالف و درآمد خوانده شده است. مرحوم ذبیحی تمامی ابیات این مدح را در گوشة مخالف خوانده و تنها در یکی از ابیات ودر انتها فرود به گوشة درآمد آمده است. شاعر این مدح «عباس شهری» می باشد.