مدح امام علی (ع) در گوشه مخالف توسط سیدجواد ذبیحی، پژوهشگر: متین رضوانی پور

194
07 آبان 1394

این مدح در گوشة مخالف و درآمد خوانده شده است. مرحوم ذبیحی تمامی ابیات این مدح را در گوشة مخالف خوانده و تنها در یکی از ابیات ودر انتها فرود به گوشة درآمد آمده است. شاعر این مدح «عباس شهری» می باشد.

موسیقیسید جواد ذبیحیمتین رضوانی پور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x