لاک حرارتی 2015

- بنفش 2- یاسی 3-زرشکی
قابلیت تغییر رنگ با سرما و گرما
برای خرید لاک حرارتی به این سایت مراجعه کنید
http://bartarinha.eshopfa.biz