آیت الله سیستانی درباب قمه زنی

کسانی که می گویند آیت الله سیستانی قمه زنی را حرام کرده است دروغ گو هستند