نوحه خوانی سردار شهید همدانی

بخشی از نوحه خوانی سردار شهید حسین همدانی در ظهر عاشورا را مشاهده می‌کنید