تعارف ایرانی ها...آخر خنده

تعارف کردن که بعضی وقت ها مثل این خیلی رو مخ میشه