آب کردن شکم.....اینجوری

میخواد شکمش رو آب کنه.اونم چه جور.ترکیدم از خنده