مزایده عتیقه

مزایده عتیقه که پس از تثبیت قیمت توسط مجری شکسته میشه