کلیپ پیدای پنهان با صدای متین رضوانی پور

این آهنگ بازسازی یکی از ترانه های قدیمی افغانستان می باشد