رویاتو بدست بیار

رویاتو بدست بیار،رویایی که در سر داری میشه پس بدستش بیار.
تو میتونی بدستش بیار.