ضجه های چهار زن کارتن خواب وقتی لباس عروس به تن کردند!

نمی شود گفت مقصر اصلی کیست؟ خانواد؟ جامعه؟ یا نگاه های بد من و امثال من؟ قصه چهار زنی که زندگی پر پیچ و خمی را در همین شهر شلوغ کنار اتوبان و لا به لای شمشادها گذرانده اند تا وقتی که از یک روز تصمیم گرفتند پاک بمانند. اما حسرت لباس عروس همیشه بر دلشان مانده بود. شاید چون لباس عروس نماد زندگی و آرامش و سر پناه است.