شوخی ظریف با ماجرای سیمان

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه دقایقی پیش از دیدار با همتای ژاپنی خود، در حضور خبرنگاران به تهدید روز یکشنبه یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرد.