تخریب انفجاری شش برج بزرگ در شهر گلاسکو

مقامات شهری «گلاسکو» اسکاتلند، ۵ بلوک ساختمان مسکونی باقی مانده از مجموع آپارتمان های معروف به «جاده قرمز» در این شهر را تخریب کردند. انفجار کنترل شده این برج ها برای بازسازی فضای شهری در عین حال به طور کامل انجام نشد، زیرا پس از فرونشستن گرد و خاک، همه مشاهده کردند که قسمت هایی از دو ساختمان همچنان سر پا مانده است.