نام گذاری یک کوچه به نام دکتر علی اکبر فرهنگی در تهران

یکی از کوچه های ضلع شرقی دانشگاه تهران به نام استاد علی اکبر فرهنگی، پدر علم مدیریت رسانه نامگذاری شد.