خوانندۀ زن اماراتی: روزی مُبلّغ دینی میشوم!

یک خوانندۀ بی بند و بار اماراتی دراظهار نظری گستاخانه گفت که پیش بینی می کند سرانجام روزی خوانندگی را کنار بگذارد و به یک "مُبَلّغ اسلامی" تبدیل شود. -"احلام" خوانندۀ زن شناخته شده اماراتی که فعالیت های گسترده ای در برگزاری آکادمی ها و مسابقات خوانندگی در شبکه های ماهواره ای جهان عرب دارد، دوشنبه شب، در برنامۀ "ساعت ۱۰" ( ادامه در پایین بخوانید ...)