نظر رهبری درباره قمه زنی چیست؟

راجع به قمه زنی نظر حضرت آقا را پرسیدند که به نظر ایشان چه حکمی دارد؟ آیا مقلدین سایر مراجع هم باید از این دستور تبعیت کنند؟ و نکته دوم اینکه آیا مخفیانه بودن یا مخفیانه نبودن آن با هم فرقی دارد؟--خب نظر آقا در مورد قمه زنی را شاید همه شنیده باشید که ایشان این کار را در وضعیت فعلی حرام میدانند.تعبیر ایشان این بود که نه سابقه ای دارد ( در ادامه ...)