آیا حضور زنان دردسته های عزاداری اشکال دارد؟

نظور مقام معظم رهبری در خصوص عدم شرکت زنان در دسته جات عزاداری چیست؟لطفا نظر مبارک ایشان را تبیین فرمایید.چرا که در ایام شهادت ائمه بسیاری از هیئات مذهبی اقدام به راه اندازی دسته جات مذهبی می نمایند و زنان نیز پشت سر مردان حضور دارند.آیا این حضور زنان در پشت سر مردان در دسته جات اشکال دارد؟-اولا اگر مصداق اختلاط محرم و نامحرم..(در ادامه بخوانید...)