پژوهشی در خیام خوانی نیشابور توسط متین رضوانی پور در کنار تربت خیام، اجرا در دستگاه ماهور

این پژوهش در سال 1390 در شهر نیشابور انجام شد و این پیرمرد هر روز در کنار تربت خیام برای مردم خیام‌‌خوانی می نماید.