آموزش گوشه درآمد دستگاه چهارگاه با اشعار مذهبی توسط متین رضوانی پور

این دوره آموزشی در سال 1390 در سمنان برگزار شد.