نتیجه دست کم گرفتن الاغ

روباه زرنگی که الاغ را دست کم گرفته بود، به سرنوشت شومی دچار شد که انتظارش را نداشت. صاحبان الاغ هم بدون هیچگونه اقدامی منتظر می مانند تا الاغ روباه بیچاره را بکشد.