رقابت خودروهای خورشیدی در استرالیا

این خودروها با انرژی الکتریسیته که منبع آن نور خورشید است کار می کنند.
خودروهای حاضر در این رقابت اجازه داشتند که فقط با پنج کیلووات انرژی وارد رقابت شوند. این میزان ده درصد از انرژی کلی است که خودرو می تواند داشته باشد. بقیه انرژی باید در بین مسابقه و از طریق نور خورشید یا حرکت خودرو تامین می شد.