پژوهشی در مویه خوانی سنتی دزفول توسط متین رضوانی پور، در محضر استاد حاج یوسف حاجی طالب

استاد حاج یوسف حاجی طالب یکی از قدیمی‌ترین شاعران و راویان موسیقی مذهبی در شهر دزفول می‌باشند که در این کلیپ تصویری شاهد اجرای مویه‌خوانی ای از ایشان در لحن مارضایی یا شور عرب می‌باشیم.