پژوهش متین رضوانی پور در نوحه خوانی سنتی دزفول، در محضر استاد ابوالقاسم تاج

این نوحه در گوشه آذربایجانی دستگاه ماهور خوانده شده است. این گوشه بیشترین کاربرد را در اجرای دستگاه ماهور در استان خوزستان دارد.