داستان ناصرالدین و وصال شیرازی

بلبلی برگ گلی خوش رنگ درمنقار داشت- ناصرالدین شاه و علماء و ادیبان- وصال شیرازی سخنران؛حجه الاسلام علیرضا توحیدلو محرم سال٩٤