قبوله نمازش؟ شما بودید بچه رو چیکارش میکردید؟

نماز خواندن پیرمرد و اذیت کردن نوه اش در حین نماز و کتک خوردن بچه