بخشش از زبان فرهاد اصلانی

اجرای زیبای فرهاد اصلانی در یکی از فیلمهایش