مقدار دارو را افزایش بده

یه ویدئو در محبت کردن هست.خیلی عالی و تأثیر گذار هست حتماً ببینین