شاید فردایی نباشد

یه فیلم عالی که در مورد امروز و اهمیت آن صحیت می کنه. قدر امروز رو بدون و برای فردات حیفش نکن.

مذهبیشاید فردایی نباشدشاید فردائی نباشدمحبت کنمرگمادر و پدر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x