درمان تورم پروستات

راهکار طب اسلامی دردرمان تورم پرستات از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی.به کمک هسته ی مویز و سه دانه سپند.