نظم عملکرد کیسه صفرا در طب سنتی

راهکار طب اسلامی د ایجاد رنظم عملکرد کیسه صفرا از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی