ناهنجاری پشت صاف

این وضعیت که مشخصه اش کاهش قوس پشتی وپایین افتادگی استخوان کتف و ترقوه است ،تحت عنوان وضعیت نظامی نیز نامیده می شود . صاف شدن گردن نیز بااین وضعیت دیده می شود وممکن است لگن چرخش قدامی نیزداشته باشد. عوارض پشت صاف 1- درد 2- کاهش تحرک پذیری ستون فقرات 3- فشار روی ریشه های عصبی 4- فتق دیسک 5- ایجاد کمر صاف 6- ضعف عضلات یا کشیدگی عضلات راست شکمی و سینه ای بزرگ 7- کوتاه شدن عضلات راست کننده ستون فقرات ، عضلة متوازی الاضلاع و ذوزنقه 8- کشیدگی لیگامنت طول قدامی و کوتاهی لیگامنت طول خلفی علل پشت صاف 1- عادات غلط 2- شغل ( مانند نظامی ها ) 3- جبرانی کمر صاف 4- وضعیّت بد در خوابیدن تشخیص: 1-در افرادی که پشت صاف دارند از نمای خلفی کتفها به هم نزدیک شده اند. 2- تست نیویورک حرکات اصلاحی 1- درمانگر فرد را که در حالت نشسته است از پشت با قلاب کردن دست دورسر و سینه شخص،سعی می کند با سر و سینه خود به خم شدن شخص در ناحیۀ پشتی کمک کند. 2- شخص روی صندلی نشسته، سر و سینه خود را به سمت پایین خم می کند و سعی می کند تا آنجا که ممکن است این کار را تکرار کند 3- شخص به حالت چمباتمه زده نشسته و دستهای خود را از بین پاهایش عبور می دهد و تا آنجا که ممکن است سر و سینه را خم می کند. 4- شخص به پشت می خوابد و حرکت گهواره را انجام می دهد. 5- شخص در حالیکه به پشت خوا بیده…