نرمش دادن کودک

رشد و تکامل از لحظه تشکیل اولین سلول انسان شروع می شود و انسان را در مسیری قرار می دهد که بتواند استعدادهای روحی و جسمی خود را به شکوفایی برساند. ورزش به عنوان یکی از عواملی که در روند رشد و تکامل تاثیر مستقیم و کاربردی دارد می تواند به صورت مفید و موثر استفاده شود. مطالعات و تحقیقات بیانگر این مطلب است که فعالیت های ورزش از همان دوران نوزادی تاثیر بسزایی در طی رشد دارد. از همان لحظه های اول تولد و در ماههای اول می توان این نرمش ها را با روشهای معقول و منطقی برای نوزاد انجام داد. یکی از این نرمش ها نرمش چنگ زدن است که کودک وقتی دست مادر را به صورت چنگ زدن می گیرد و محکم نگه می دارد مادر به آرامی دست کودک را تا سه مرحله بالا و پایین ببرد.