درد پاشنه

بر اثر فشار بیش از حد به فاشیای پلانتار محل اتصال آن به استخوان پاشنه دچار کشیدگی و پارگی های میکروسکوپی میشود. پاسخ بدن به این اتفاق، التهاب و درد است. دردی که در محل اتصال این لیگامان به پاشنه احساس میشود. چه عواملی زمینه این بیماری را مساعد میکنند مهمترین عواملی که موجب فراهم شدن زمینه مساعد برای بروز این بیماری میشوند عبارتند از سفت بودن عضلات پشت ساق پا یا سفت بودن تاندون آشیل که موجب میشوند فرد نتواند به راحتی پشت پایش را به بالا ببرد. چرخش کف پا به خارج یا پرونیشن Pronation و در نتیجه افزایش فشار به فاشیا چاقی قوس کف پای زیاد یا کم (صافی کف پا) ضربات مکرر به کف پا مانند فعالیت های ورزشی که در آن پاشنه پا بطور مکرر به زمین کوبیده میشود. فعالیت بدنی جدید یا افزایش شدت فعالیت بدنی که در قبل هم داشته ایم راه رفتن روی زمین سخت یا ناهموار کفش نامناسب افزایش سن و تغییر یافتن جنس بافت فاشیای پلانتار