دستگاه درازو نشست

با دستگاه تخته شکم می توان برای تقویت و افزایش انعطاف پذیری ماهیچه های شکم و پشت و سوزاندن و کاستن چربی شکم و کمر، مناسب برای تقویت ماهیچه های شکم و زیبای اندام استفاده کرد. نحوه استفاده از دستگاه:مچ پاها را در مقر پاها قرار داده و بعد از اطمینان از تعادل بر روی تخته شکم خوابیده و حرکت دراز نشست را به آرامی انجام دهید. سنین مختلف می توانند دستگاه بدن سازی تخته شکم را استفاده کنند عملکرد دستگاه : تقویت و افزایش انعطاف پذیری ماهیچه های شکم و پشت و سوزاندن و کاستن چربی شکم و کمر، مناسب برای تقویت ماهیچه های شکم و زیبایی اندام نحوه استفاده از دستگاه : مچ پاهارا در مقرپاها قرار داده و بعد از اطمینان از تعادل برروی تخته شکم خوابیده و حرکت دراز نشست را به آرامی انجام دهید. موارد استفاده : مناسب برای سنین مختلف. نکات ضروری : لطفا از ایستادن برروی دستگاه خودداری نمایید.