ورزش با دستگاه پرس پا

در دستگاه پرس پا بنشینید بطوریکه که فاصله پاها به میزان عرض شانه باز است آنها را روی سکوی دستگاه بگذارید وزنه را به ارامی پایین بیاورید تا اینکه زانوها به اندازه نود درجه خم شوند با فشار وزنه را به حالت شروع بازگردانده و پاها را راست کنید عضلات درگیر در حرکت پرس پا عضلات اصلی :چهار سر ران عضلات کمکی : سرینی همسترینگ نزدیک کننده ها نکات آناتومیکی : وضعیت پاها : قراردادن پا در پایین سکوی دستگاه باعث افزایش تمرکز روی عضلات چهار سر ران می شود در صورتی که پاها در قسمت بالای سکوی دستگاه باشند تمرکز تمرین به عضلات سرینی و همسترینگ منتقل می شود فاصله پاها : اگر پاها به اندازه عرض شانه باز باشند همه عضلات چهار سر ران هدف تمرین خواهند بود اگر پاها بیش از عرض شانه باز شوند عضلات بخش داخلی چهار سر ران (پهن داخلی) نزدیک کننده ها و خیاطه بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند در صورتی که پاها نزدیک به هم باشند یعنی به صورت پا جمع باشند هدف تمرین بخش خارجی عضله چهار سر راند (پهن خارجی) و دور کننده ها (کشنده پهن نیام) خواهد بود مسیر حرکت : هل دادن وزنه به بالا با سینه ی پا و جدا کردن پاشنه ها از سکوی دستگاه مانند زمانی که وزنه پایین ران میشود و از شدن فشار روی کاسه زانو می کاهد زمانی که وزنه را با استفاده از پاشنه ها به بالا حرکت دهید…