گوژپشت و ورزش

پشت گرد (KYPHOSIS) تعریف:افزایش غیر طبیعی قوس ناحیه ی پشتی را گرد پشتی یا کیفوز می گویند.  علائم: درد.1 2.خستگی پشت 3.گوژپشتی که به تدریج افزایش میابد 4.افزایش قوس کمری به صورت جبرانی 5.محدودیت حرکات پشت  عوارض: 1.پایین افتادن سینه 2.کوچک شدن حفره ی سینه ای 3.خستگی زود رس 4.اختلالات تنفسی 5.درد 6.عارضه ی سر به جلو 7.محدودیت حرکتی در اندامهای فوقانی  تمرینات اصلاحی: 1.دو نفرپشت به هم با فاصله نیم متر ایستاده توپ بسکتبال را با دستان کشدیه در بالای سر گرفته هرکس توپ را بطرف خود میکشد. 2.دو نفر روبروی هم دمر دراز کشدیه پاها از هم دور سرها به هم نزدیک کف دستها را به هم چسبانده و هر دو را بالا می کشند و همزمان با آن سر و سینه از زمین بلند شده و بالا کشیده می شود. 3.ایستاده پارچه ای را در امتداد ستون فقرات با دو دست در پشت گرفته کتفها را به عقب و سینه را به جلو فشار می دهد. 4.ایستاده از کمر خم شده دستها را کشیده روی یک میز یا پله نردبان قرار داده بدون خم کردن زانو شانه ها را بالا و پایین برد. ۵.ایستاده دستها کشیده بالای سر یک چوب نرمشی را بین دو دست با فاصله کم ، زانوها خم ، سعتی شود دستها از ناحیه کتف به عقب کشیده شود. 6.پشت به دیوار ایستاده توپ والیبال را بین دیوار و برجستگی پشت گذاشته و سعی کند سر و با سن را به دیوار نزدیک کند . 7.دمر…